Vertinimo sistemingumas.

Tikrinant mokinių žinias ir įgūdžius laikomasi vertinimo sistemingumo: per trimestrą turi būti parašyta ne mažiau įvertinimų, negu yra ugdymo plane skirtas dalyko savaitinių pamokų skaičius plius 1 papildomas įvertinimas (iš viso 3-5 įvertinimai).

Vertinimo sritis

Apklausos būdai (metodai)

Įvertinimų skaičius

Teorinės žinios - 30 %

Klausimynas, testas, terminų diktantas, kontrolinis

1 per trim.

Praktiniai įgūdžiai - 50 %

Savarankiški kūrybiniai darbai, kūrybinės užduotys, projektai, kūrybiniai darbai ir pan.

3-6 per trim.

Mokymosi motyvacija (kaupiamasis balas)  –20 %

Individualios mokomosios užduotys, aktyvumas pamokose, savalaikis atsiskaitymas

1-2 per trim.

Įvertinimų fiksavimas

1. Formalusis (diagnostinis, suvestinis kriterinis, apibendrinamasis) įvertinimai fiksuojami balais ir įrašomi į klasės dienyną, elektroninį dienyną.

2. Kaupiamasis įvertinimas įrašomas pravedus dalyko pamokas, kuriose buvo kaupiami balai.

TEORINIŲ žinių, gebėjimų ir įgūdžių vertinimas

Balai

Įvertinimas žodžiu

Teisingų atsakymų apimtis

Kriterijus

10

Puikiai

100-95 %

Žinios pilnai atitinka mokymo programą ir standartus, juos viršija

9

Labai gerai

94-85 %

Žinios pilnai atitinka mokymo programą

8

Gerai

84-75 %

Stiprus darbas ir žinios, bet yra nedidelių klaidų

7

Pakankamai

74-65 %

Aukščiau vidutinių standartų, bet yra klaidų

6

Patenkinamai

64-55 %

Gana geras darbas ir žinios, bet yra nemažų trūkumų

5

Silpnai

54-45 %

Darbas ir žinios atitinka minimalius reikalavimus

4

Labai silpnai

44-34 %

Atitinka daugumą minimalių reikalavimų

3

Nepatenkinamai

33-25 %

Žinios ir darbas netenkina minimalių reikalavimų. Reikia padirbėti papildomai. Už temą (skyrių) NEATSISKAITYTA

2

Blogai

24-14 %

Už temą (skyrių) NEATSISKAITYTA

1

Labai blogai

13-0 %

Už temą (skyrių) NEATSISKAITYTA

KŪRYBINIŲ – PRAKTINIŲ žinių, gebėjimų ir įgūdžių vertinimas

10

Puikiai

Mokinys praktinę užduotį atlieka pilnai, be priekaištų ir savarankiškai

9

Labai gerai

Mokinys atlieka praktinę užduotį su nedideliais trūkumais (nedidelėmis konsultacijomis)

8

Gerai

Stiprus darbas ir gebėjimas, bet yra klaidų, kurias po konsultacijos ištaiso

7

Pakankamai

Aukščiau vidutinių standartų, bet yra klaidų, dirba su konsultacijomis

6

Patenkinamai

Gana geras darbas ir gebėjimai, bet yra nemažų trūkumų

5

Silpnai

Darbas ir gebėjimai atitinka minimalius reikalavimus

4

Labai silpnai

Atitinka daugumą minimalių reikalavimų

3

Nepatenkinamai

Įgūdžiai netenkina minimalių reikalavimų. Reikia padirbėti papildomai. Už praktikos darbą NEATSISKAITYTA

2

Blogai

Už praktikos darbą NEATSISKAITYTA

1

Labai blogai

Už praktikos darbą NEATSISKAITYTA

Mokinių pasiekimai vertinami 3-6 pažymiais (arba daugiau) per trimestrą.

Pažymiai rašomi už: testus; projektinius, praktinius, savarankiškus, kontrolinius darbus; savikontrolės klausimus;

namų darbus; dalyvavimą konkursuose, olimpiadose; papildomas užduotis (pvz. rengiant mokomąją medžiagą, už pagalbą klasės draugui).

Trimestrai vedami atsižvelgiant į apvalinimo taisyklę:

turint 5-ias dešimtąsias po kablelio, pavyzdžiui 5,5 balų vidurkį, vedamas 6;

turint mažiau negu 5-ios dešimtosios po kablelio, pavyzdžiui 4,4 balų vidurkį, vedamas 4.

Kontrolinių darbų grafikas ateinančiam mėnesiui sudaromas iki einamojo mėnesio 30 d. ir skelbiamas viešai (stende prie mokytojų kambario ir šioje svetainėje naujienų skyriuje). Jei iki kontrolinių darbų grafike numatytos datos nespėta pasiruošti kontroliniam darbui, kontrolinis darbas perkeliamas tolyn į tą pačią savaitės dieną.

Apie galimą žinių vertinimą mokiniai informuojami prieš savaitę.

Mokiniui, neatlikusiam atsiskaitomojo darbo (teorinio ar praktinio –kūrybinio), reikia už jį atsiskaityti. Atsiskaitymo laiką ir terminus mokinys derina su jį mokančiu mokytoju

Testai, savarankiški, kontroliniai, praktiniai, laboratoriniai darbai sudaromi mokytojo ir įvertinami tam tikra balų suma.

Apie kiekvieno darbo vertinimą informuoja dėstantis mokytojas.

Darbai gali būti vertinami kaupiamojo pažymio sistemos principu.

Už testus mokiniui pažymys rašomas apskaičiavus jo surinktų balų procentinę dalį. Kiekvienos procentinės dalies vertinimai pateikiami lentelėje:

 

Procentinė dalis

Pažymys

96-100%

10

86-95%

9

76-85%

8

66-75%

7

56-65%

6

46-55%

5

36-45%

4

26-35%

3

15-25%

2