Dailės pasiekimų vertinimo kriterijai

Vertinimas – tai nuolatinis mokytojo informacijos kaupimas ir jos panaudojimas nustatant moksleivio daromą pažangą, koreguojant, tobulinant savo darbo būdus ir metodiką.

Ugdomojo vertinimo esmė – padėti mokiniui tobulėti, tapti savarankiškam, atsakingam už mokymosi rezultatus, ugdyti jo

pasitikėjimą savo jėgomis, gebėjimą įvertinti savo veiklą, pasirinkti tinkamiausius veiklos būdus, spręsti iškilusias problemas.

Pagrindimas. Vertinant mokinių dailės dalyko pasiekimus ir pažangą, remiamasi Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo samprata (patvirtinta LR švietimo ir mokslo ministro 2004 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. ISAK-256) ir Mokyklos vertinimo tvarkos aprašu.

Dailės pamokose vertinamos mokinių teorinės žinios ir plastinės raiškos įgūdžiai. *Mokslo metų pradžioje mokiniai supažindinami su dalyko raštu fiksuota vertinimo sistema. *Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas grindžiamas bendrosiomis programomis ir išsilavinimo standartais. *Formalus vertinimas taikomas vertinant mokinių dailėtyros žinias ir įgūdžius bei nustatant pažangą. *Neformaliai žodžiu mokiniai vertinami kiekvieną pamoką, atsižvelgiant į mokinio pasiekimus ir daromą pažangą, mokinių veikla vertinama žodžiu komentarais kiekvieną pamoką reflektuojant, papildant ir taisant atsakymus, atliktus darbus.

Vertinimo metu integruojami mokinių dalyko gebėjimai ir žinios, bendrieji gebėjimai bei vertybinės nuostatos. Bendrieji gebėjimai ir vertybinės nuostatos (mokytis; komunikuoti, rasti, tvarkyti, perduoti informaciją; kritiškai mąstyti ir spręsti problemas; planuoti ir organizuoti veiklą; veikti kūrybiškai, iniciatyviai, prasmingai ir savarankiškai, prisiimti atsakomybę už savo veiksmus; bendrauti ir bendradarbiauti, konstruktyviai spręsti nesutarimus ir konfliktus; pagarba sau ir kitiems, tolerantiškas požiūris į įvairių žmonių skirtumus; sąžiningumas, atsakomybė už žodį, veiksmą, poelgį; iniciatyvumas, kūrybiškumas, kokybės siekimas; nuostata realiai vertinti bei nuolat tobulinti asmenines, socialines, pažintines bei kultūrines kompetencijas) nustatant mokinio pažangą gali sudaryti iki 20% dalyko įvertinimo.

 

Mokymosi rezultatų kontrolė

Vertinama:

• kūrybinės raiškos darbai ir dailės tyrinėjimo užduotys;

• dalyko sąvokų ir terminų vartojimas;

• mokėjimo mokytis kompetencija;

• darbo ir tvarkos įgūdžiai.

VERTINIMO ASPEKTAI

I. Kūrybinės raiškos ir dailės tyrinėjimo užduotys.

1. Nuoseklus ir savarankiškas dailės tyrinėjimas, pastangos suvokti aptariamą dailės kalbos problemą, aktyvi atsakymų paieška

įvairiuose informacijos šaltiniuose.

2. Išnagrinėtos dailės kalbos problemų suvokimas ir perteikimas raiškoje aptartomis meninės išraiškos priemonėmis.

3. Pastangos dirbti kūrybiškai, rasti vizualinių idėjų aplinkoje ir dailės kūriniuose, ieškoti papildomos informacijos įvairiuose

šaltiniuose, tariantis su mokytoju.

4. Raiškos priemonių ir dailės technikos taikymas: tenkinosi mokytojo pasiūlytomis priemonėmis, sugalvojo, kaip įdomiau jas pritaikyti, pasirinko netradicinių priemonių idėjai išreikšti.

5. Darbo užbaigtumas: ar nepristigo kantrybės dirbdamas, ar dirbo nuoširdžiai, ar atmestinai, ar pristigęs laiko pamokoje,

norėdamas užbaigti atėjo dirbti papildomai mokytojo pasiūlytu laiku.

II. Dailės sąvokų ir terminų vartojimas.

1. Dailės kūrinių ir reiškinių tyrinėjimas ir aptarimas, meninių bruožų apibūdinimas vartojant tinkamas dailės sąvokas.

2. Savo kūrybinio darbo pristatymas, kūrybinių ketinimų aiškinimas, meninių išraiškos priemonių apibūdinimas vartojant

tinkamas dailės sąvokas.

III. Mokymosi mokytis kompetencija, darbo ir tvarkos įgūdžiai.

Kiekvieno etapo pabaigoje visi mokiniai papildomai vertinami už pastangas ugdytis, tobulinti darbo ir tvarkos įgūdžius

ir mokėjimo mokytis kompetenciją.

Pastaba: mokinys per sutartą laiką (trimestrą/pusmetį) 3 kartus neatsinešęs numatytų priemonių, papildomai vertinamas neigiamai.

VERTINIMO PAŽYMIAIS AR TAŠKAIS POŽYMIŲ APRAŠAS

Mokinių pasiekimai per dailės pamokas vertinami pažymiu. Per pamokas dominuoja praktinė tiriamoji ir kūrybinė mokinių veikla, todėl vertinant pasiekimus labai svarbus darbo procesas.

10 – mokinys dirba savarankiškai, kokybiškai, kūrybingai, originaliai, planuoja savo veiklą, numato rezultatus. Randa reikiamus informacijos šaltinius, juos analizuoja, kritiškai vertina, tikslingai ir išradingai taiko teorijos žinias atlikdamas kūrybines užduotis. Įvykdo visus uždavinius. Aptardami savo ir kitų darbus, pagrindžia savo sprendimus, tinkamai vartoja dailės sąvokas, tikslingai aiškina proceso eigą, moka pristatyti rezultatus, eksponuoti darbus. Jo vertybinės nuostatos aukštos.

– dirba savarankiškai, kokybiškai, kūrybiškai, kartais konsultuojasi su mokytoju. Naudojasi mokytojo pasiūlytais šaltiniais. Geba pritaikyti pasiūlytas idėjas, nekopijuoja, taiko teorijos žinias, analizuoja, lygina procesus, reiškinius. Paaiškina savo sprendimus, tinkamai vartoja dailės sąvokas. Moka eksponuoti darbus. Vertybinės nuostatos išugdytos, jų laikosi.

– dirba aktyviai, ne visada savarankiškai, nuolat konsultuojasi su mokytoju, ieško draugų pagalbos. Darbą planuoja pagal pavyzdį. Su informacijos šaltiniais dirba nenuosekliai, taikydami teorines žinias remiasi pateiktais pavyzdžiais. Aptardami darbus vartoja pagrindines dailės sąvokas, savais žodžiais nusako proceso eigą. Aktyviai padeda eksponuoti darbus. Vertybinės nuostatos išugdytos, stengiasi jų laikytis.

7 – dirba be aiškesnio plano, taiko žinias, bet darbas nenuoseklus, dažnai nekokybiškas. Mokinių pastangos siekti geresnių rezultatų nepastovios, trūksta atidumo. Informacijos šaltiniais naudojamasi iš dalies. Vartodami dailės sąvokas klysta. Padeda eksponuoti darbus. Vertybinės nuostatos išugdytos, stengiasi jų laikytis.

– stengiasi įgyvendinti uždavinius, bet dirba nenuosekliai, nepasitiki savimi pasirinkdami sprendimus, negeba jų pagrįsti. Informacijos šaltiniais naudojasi neišsamiai, nuolat ieško mokytojo ar draugų pagalbos. Vartodamas dailės sąvokas, smarkiai klysta. Dalyvauja eksponuojant darbus. Išmano vertybines nuostatas, jų laikosi nenuosekliai.

– stengiasi dirbti, bet negeba iki galo atlikti užduočių, dirba nenuosekliai, nesidomi užduotimis, nepaiso mokytojo siūlymų, netaiko teorinių žinių. Galutiniai rezultatai nekokybiški, uždaviniai nepasiekti. Informacijos šaltiniais naudojasi tik raginamas mokytojo, labai neišsamiai. Apibrėždami dailės sąvokas spėlioja. Kartais padeda eksponuoti darbus. Vertybinės nuostatos silpnos, nesistengia jų laikytis.

– dirba nenoriai, nenuosekliai, neatsineša savo medžiagų ar reikmenų, užsiima pašaline veikla, trukdo dirbti kitiems. Darbą atlieka nekokybiškai, formaliai, užduoties tikslų nevykdo. Stengiasi išsisukti nuo darbo su informacijos šaltiniais, naudojasi kitų rasta informacija, negeba jos pritaikyti, painioja dailės sąvokas. Eksponuoja darbus tik mokytojo raginamas. Vertybinės nuostatos silpnos, nesistengia jų laikytis.

3 – dirba atmestinai, nenuosekliai, tik imituoja, kad dirba, neatsineša medžiagų ar reikmenų, trukdo draugams. Darbai dažniausiai nebaigiami. Informacijos šaltiniais nesinaudoja, nepaaiškina dailės sąvokų. Nedalyvauja eksponuojant darbus. Vertybinės nuostatos silpnos, nesistengia jų laikytis.

2 – nedirba net su mokytojo pateiktomis priemonėmis ir medžiagomis. Pažeidžia saugaus darbo reikalavimus. Daugiau nei 3 kartus per pusmetį (trimestrą) nepasirengė pamokai, nieko nedirbo. Vertybinės nuostatos silpnos, jų nesilaiko.

1 – kartais atsineša priemonių, bet nenusiteikęs dirbti. Grubiai pažeidžia saugaus darbo reikalavimus. Ignoruoja vertybines nuostatas.

 

MOKINIŲ SKATINIMAS

Už   dalyvavimą   dalykinėse   olimpiadose,   konkursuose, parodose.
Už dalyvavimą mokyklinėje olimpiadoje, surinkus daugiau kaip 50% taškų įvertinti 10 balų ir įrašyti padėką į elektroninį dienyną.
Už  dalyvavimą  rajono  olimpiadoje  įvertinti  10  balų  ir  įrašyti padėką  į  elektroninį dienyną.
Už prizinę vietą rajono olimpiadoje įvertinti 10 balų ir įrašyti padėką į elektroninį dienyną.
Už dalyvavimą konkursuose ir patekus tarp dešimties  geriausių rajone įvertinti 10 balų ir įrašyti padėką į elektroninį dienyną.
Už  dalyvavimą  respublikinėse  olimpiadose, konkursuose, parodose  –  įvertinti  10  balų  ir  įrašyti  padėką   elektroninį dienyną.