Kaip dažnai mūsų vaikai dirba grupėse palyginus su kitomis Europos šalimis?

 

BENDROSIOS KOMPETENCIJOS

MOKĖJIMO MOKYTIS

Kelia mokymosi tikslus, uždavinius, planuoja mokymosi veiklą, įvertina savo veiklą ir kitų veiklos rezultatus.

KOMUNIKAVIMO

Randa informacijos, diskutuodami ją atrenka ir apibendrina, geba pagrįstai išsakyti savo požiūrį viešoje diskusijoje, išklausyti kito nuomonę.

PAŽINIMO

Randa informacijos įvairiuose šaltiniuose, ieško atsakymų į klausimus, analizuoja tekstą ir pateikia išvadas.

SOCIALINĖ

Mokosi bendradarbiaudami.

ASMENINĖ

Pasitikėti savimi, gebėti spręsti gyvenimiškas problemas.

INICIATYVUMO IR KŪRYBINGUMO

Mokosi nebijodami rizikuoti, atkakliai, vertina autentiškumą, geba veiksmingai realizuoti idėjas.

 

DALYKINĖS KOMPETENCIJOS 

Dailės raiška plokštumoje ir erdvėje

Dailėtyra

Dailės raiška socialinėje kultūrinėje aplinkoje